2015-02-20

Statut

Statut Powiatowej Satcji Sanitarno Epidemiologicznej w Wejherowie został wprowadzony Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego nr 213/2012 z 11 lipca 2012r. i zmieniony Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2019r.

Statut ten stanowi:

§ 1

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie zwana dalej „Powiatową Stacją” działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2

Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym
z budżetu państwa, w stosunku do którego uprawnienia  podmiotu tworzącego posiada  Wojewoda Pomorski.

§ 3

  1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Wejherowo.
  2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat wejherowski.

§ 4

Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji i dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 5

1. Powiatowa Stacja  zapewnia realizację zadań Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wejherowie w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1)  higieny środowiska,

2) higieny pracy w zakładach pracy,

3) higieny procesów nauczania i wychowania,

4) higieny wypoczynku i rekreacji,

5) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt   oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości
i  uciążliwości środowiskowych,  zapobiegania powstawania chorób,  w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1)     prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań nałożonych na  państwowego  inspektora sanitarnego;

2)     wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;

3)     opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

4)     działalność  przeciwepidemiczną;

5)     opracowywanie analiz  i ocen  epidemiologicznych oraz stanu higieniczno- sanitarnego;

6)     inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działalnością  na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia i szkoleń;

7)     sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

8)     prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji  administracyjnych;

9)     prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

10) sprawowanie nadzoru nad higieną procesów nauczania i wychowania w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz w ośrodkach  wypoczynku dzieci i młodzieży;

11) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

12) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w obiektach użyteczności  publicznej, miejscach zbiorowego  wypoczynku i rekreacji, w środkach transportu komunikacji publicznej;

13) sprawowanie nadzoru nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, warunkami żywienia zbiorowego oraz jakością zdrowotną żywności;

14) sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością,  kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi,

15) realizowanie zadań obronnych ochrony zdrowia;

16) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

17) przygotowywanie i składanie projektów  wniosków o ukaranie do sądów;

18) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie  oskarżenia w postępowaniu uproszczonym , według odrębnych przepisów;

19) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;

20) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań  z działalności Stacji;

21) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Stacji, a w szczególności finansowo księgowych, pracowniczych i administracyjno-gospodarczych.

§ 6

Powiatowa Stacja może  prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą na świadczeniu usług zleconych, z których środki stanowią dochody budżetu państwa.

§ 7

1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczno – Administracyjny;

4) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

5) Stanowisko Pracy do spraw Systemu Jakośc

6) Inspektor Ochrony Danych

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny  Powiatowej Stacji.

 

 

W formacie pdf można pobrać skany Zarządzeń Wojewody Pomorskiego dotyczących Statutu Stacji

Załączniki

  Zarządzenie Wojewo... 213 z 2012r. 671,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Wojewo...r 18 z 2010r. 299,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Wojewo...r 50 z 2011r. 361,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Wojewo... 10.01.2019r. 218,14 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się