2015-04-09

Załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w godzinach urzędowania
od poniedziałku do piątku  w godz. 7:40-15:15
w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie
ul. Obrońców Helu 3; 84-200 Wejherowo
Sprawy załatwiane są w trybie i terminach wynikających z kodeksu postepowania administracyjnego.


Na stronie PSSE w Wejherowie można znależć poradniki jak załatwić wybrane sprawy:

 • ekshumacja

 • przewóz zwłok

 • choroba zawodowa

 • odbior obiektu

 • opinia sanitarna

 • zlecenie badania wody pitnej, sporali i na nosicielstwo pałaeczek Salmonella/Shigella


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 10:00-11:00.

Wyznaczeni pracownicy Stacji przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwaertek w godz. 15:00-16:00.

Skargi i wnioski mogą być także wnoszone:

 • pisemnie,
 • faksem - (58) 677-79-03
 • poczty elektronicznej  psse.wejherowo@pis.gov.pl
 • Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePuap:  /PSSE_WEJHEROWO/skrytka
 • ustnie do protokołu w godzinach pracy Stacji tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Przedmiotem skargi mogą być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Uwaga: Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Terminy załatwiania skarg i wniosków: 

Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt - załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Podstawa prawna:

 • art.221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735), 

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się