2016-12-27

Sprzedaż samochodu służbowego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

 

Pierwsze postępowanie przetargowe.

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie

ul. Obrońców Helu 3, 84-200 Wejherowo

NIP: 588-11-42-196

Numer telefonu:  (58) 677 79 01;  Numer faksu:  (58) 677 79 03

Czas urzędowania: pn.-śr., pt. 8:00-15:15, czw. 8:00-16:00

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego  w dniu 16stycznia 2017 r. o godz. 12:00 w sali 200a.

Termin związania ofertą sprzedający określa na 7 dni.

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Samochód osobowy wraz z dokumentami będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w Wejherowie przy ul. Obrońców Helu 3 w dniach 2-5 stycznia2017 r. w godz. od 8:00 do 9:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 677-79-01.

 

4. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem

 • samochód osobowy: PEUGEOT 307 Kombi
 • rok produkcji: 2005r.
 • przebieg: 240tyś km
 • pojemność silnika: 1560,00 cm3
 • liczba miejsc: 5
 • rodzaj nadwozia: kombi
 • rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • rodzaj paliwa: olej napędowy
 • stan techniczny: dobry

 

5. Wartość pojazdu

Wartość szacunkowa: 4.000 zł. (brutto)

Cena minimalna wynosi 100%  wartości szacunkowej.

 

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać (wg wzoru z załącznika):

 • mię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy  lub nazwę firmy, siedzibę oferenta, telefon, fax, NIP oraz Numer REGON, nr rachunku bankowego do ewentualnego zwrotu wadium
 • oferowaną cenę za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem przetargu oraz warunki jej zapłaty,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

 

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie

ul. Obrońców Helu 3, 84-200 Wejherowo

“Oferta przetargowa na zakup samochodu osobowego Peugeot 307”

Oferty należy składać w godzinach pracy urzędu podanych w pkt 1 ogłoszenia, nie później jednak niż do dnia 16.01.2017 r. do godz. 11.00 w sekretariacie PSSE w Wejherowie  w budynku przy ul. Obrońców Helu 3, pok. 200 (Sekretariat).

 

8. Wadium

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 200,00 zł na konto Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie,

NBP O/O Gdańsk nr 70 1010 1140 0175 2913 9800 0000

w taki sposób, aby  najpóźniej do dnia 12.01.2017 r. znajdowało się na rachunku bankowym PSSE w Wejherowie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, że wadium dotyczy: sprzedaży samochodu Peugeot 307.

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty. Wadium zwraca się do 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.

 

9. Warunki odrzucenia oferty:

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a)  została ona złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

b)  nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

 10. Inne informacje

 1. wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę,
 2. oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
 3. przetarg jest ważny bez względu na liczbę ofert (jeżeli wpłynie przynajmniej jedna oferta zawierająca cenę równą cenie minimalnej),
 4. w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami
 5. nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy:              Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie,
                   NBP O/O Gdańsk  70 1010 1140 0175 2913 9800 0000

  w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
 6. wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty zapłaty na koncie PSSE w Wejherowie i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży,
 7. kupujący otrzyma także fakturę VAT.

 

Zastrzeżenie: przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Załączniki

  formularz ofertowy.doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się